- 8.  - 8.  


  - 8.
  - 8. Picture 1   - 8. Picture 2   - 8. Picture 3  - 8. Picture 4   - 8. Picture 5   - 8. Picture 6

K ->


: 48.00 BGN
-
No: 1613

- 8.

21 - 23 . / 9 .
23 - 26 . / 9 .
28 - 31 . / 12 .
30 - 40.5 . / 13 .
33.5 - 41 . / 18 .
39 - 48 . / 20 .
63.5 - 78.5 . / 22 .
.

, , !

:
  - 8. - , ,
 

K   K

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

K

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

//   //

   

   

   

    

   

   

   

   

  

   

  

 /   /

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

    

    

   

   

   

    

   

   

   

   

   

,     ,

   

   

  

   

   

    

   

   

   

   

 .    .

   

   

 .

   

  

   

   

   

  

  

   

!!   !!

!NEW!   !NEW!

!!

   

   


   

   
speedy
      6- -  6- -