->


: 3.10 BGN
-
No: 1010

, / / , .

:
1.5/ min30-max45 --> 3.10
2.0/ min40-max55 --> 4.00
2.5/ min45-max65 --> 5.70

, , !

:
...
5.80 BGN
   3.0/60-70-80
7,20 3,0/60 ...
7.20 BGN
!!!  !!! ----
!!! !!! ---- ...
29.90 BGN
 !!!  !!! ----
!!! !!! ---- ...
19.80 BGN
    - , ,
 

K   K

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

K

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

//   //

   

   

   

    

   

   

    

   

  

   

  

 /   /

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

  

    

    

   

   

   

    

   

   

   

   

   

,     ,

   

   

  

   

   

    

   

   

   

   

 .    .

   

   

 .

   

  

   

   

   

  

  

   

!!   !!

!NEW!   !NEW!

!!

   

   


   

   
speedy
      6- -  6- -